top of page

PS-59 Dark Metallic Blue. Polycarbonate Spray Tamiya 86059

Brukes for karosseri av mykplast.

Lakken er designet for ikke å knekke og falle av under kjørsel. Bruk av vanlig spray-maling vil ikke virke på karosserier av den myke type (Polycarbonate/Laxan)

 

Inneholder 100ml.

 

Fare.
Kan gi alvorlig øyeskade. Inneholder: Propan-2-ol, 1-propanol, n-butylacetat, Etylacetat. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernebriller. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

Husk å bruk egnet verneutstyr ved spraylakking. Vernemaske, briller, hansker o.l.

 

GTIN/EAN: 4950344860593

PS-59 Dark Metallic Blue. Polycarbonate Spray Tamiya 86059

kr 119,00Pris
  • Merke: Tamiya

    Type: PS (Polycarbonate Spray)

    Nummer: 86059

    Color: Dark Metallic Blue

    GTIN/EAN: 4950344860593

Relaterte produkter