PS-31 Smoke. Polycarbonate Spray Tamiya 86031.

PS-31 Smoke. Polycarbonate Spray Tamiya 86031.

Smoke brukes til slutt, innvendig etter du har fjernet vinduebeskytteren. Smoke gir klar plast en nyanse som på virkelige biler.

Brukes for karosseri av mykplast.

Lakken er spesielt designet for ikke å knekke og falle av under kjørsel. Bruk av vanlig spray-maling vil ikke virke på karosserier av den myke type (Polycarbonate/Laxan)

 

Inneholder 100ml.

 

Fare.
Gir alvorlig øyeskade. Inneholder: Propan-2-ol, 1-propanol, n-butylacetat, Etylacetat. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernebriller. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

Husk å bruk egnet verneutstyr ved spraylakking. Vernemaske, briller, hansker o.l.

PS-31 Smoke. Polycarbonate Spray Tamiya 86031.

kr 99,00Pris